Головна » Кардіологія » Уповільнення атеросклеротичного процесу на фоні застосування антагоніста кальцію третього покоління - лацидипін | Кардіологія


 

Підготовлено на підставі наступних матеріалів:

Zanchetti A., Bond M.G., Hennig M. et al. The calciumantagonist lacidipine slows down progression of asymptomatic carotidatherosclerosis. Principal results of the European lacidipine study onatherosclerosis (ELSA), a randomized double-blind long-term trial.

 

Кобалава Ж.Д., Котовська Ю.В. Артеріальна гіпертонія іатеросклероз: основні результати дослідження ELSA //Серце. 2002. № 3. C.1-6.

   

 
 

Більшість ускладнень сердечно_сосудістих захворювань,обумовлених артеріальною гіпертонією (АГ), тісно взаємопов'язано затеросклерозом (АС). Цей взаємозв'язок підтверджена як на експериментальному, такі на клінічному рівні.

 

Атеросклеротичні процеси починаються в другій декаді життя,неухильно прогресують з віком, але, тим не менш, довгийчас залишаютьсябезсимптомними. У цьому зв'язку вкрай важливо розцінювати АС як один з основнихфакторів ризику і проводити його профілактику та лікування на максимально ранніхстадіях. В якості скринінгового, доступного і відносно недорогого методудля виявлення ранніх атеросклеротичних змін артеріальної стінкиАмериканської кардіологічної асоціацією рекомендований метод ультразвуковогодослідження (УЗД) сонних артерій. Ця неінвазивна методика дозволяє оцінитиструктуру стінкиі стан просвіту судини, а також визначити товщину шару"Інтиму-медіа". Даний метод характеризується високою точністю вимірювань.

 

Рекомендація дослідження саме товщини шару "інтима-медіа"сонних артерій для ранньої оцінки АС базується на даних численнихдосліджень, що свідчать про взаємозв'язок цього показника з ризиком розвиткукардіальних та цереброваскулярних ускладнень, особливо виразною при наявності АГ.Сонні артерії є своєрідним"Вікном", що дозволяє побачити ранніпрояви АС і якомога раніше почати відповідну терапію.

 

У ряді експериментальних робіт було відзначеноантиатеросклеротичну дію деяких гіпотензивних препаратів, непов'язане з ефектом зниження артеріального тиску. Лацидипін - представник третього поколінняпрепаратів з класу антагоністів кальцію. Його особливостями є високаліпофільність і глибоке взаємодія з клітинною мембраною, а такожнезалежність тканиннихефектів лацидипін від концентрації. Саме ці факторивважаються провідними у механізмі антиатеросклеротичну дії.

 

Практично всі процеси утворення АС_бляшкі єкальційзалежних. Експериментальні дані свідчать про здатністьлацидипін позитивно впливати на ендотелій, гальмувати утворення молекуладгезії, проліферацію гладком'язових клітин і агрегацію тромбоцитів. Важливимвластивістю лацидипін є більш виражена в порівнянні зіншимиантагоністами кальцію здатність гальмувати перекисне окислення ліпопротеїдівнизької щільності (ЛНП), тобто впливати на один з ранніх етапів освітибляшки.

 

Для підтвердження даних, отриманих в експерименті,незалежними експертами було ініційовано Європейське дослідження впливулацидипіну на атеросклероз (European Lacidipine Study on Atherosclerosis, ELSA).

   

Організація дослідження і груписпостереження

 
 

Міжнародне багатоцентрове подвійне сліпе рандомізованеконтрольоване дослідження ELSA було розпочато в 1994 р. в 23 центрах 7європейських країн (Італії, Швеції, Німеччини, Великобританії, Іспанії, Франції,Греції) і завершено в 1999 р.

 

У дослідження включалися чоловіки і жінки у віці 45-75 роківз наступними показниками АТ в положенні сидячи: діастолічний АТ 95-115 мм рт.ст., систолічний АТ 150-210мм рт. ст. При УЗД сонних артерій у цих пацієнтівшар "інтиму-медіа" добре візуалізувався. Після вступного періоду плацеботривалістю 1 міс пацієнти були рандомізовані для отримання лацидипін4-6 мг одноразово на добу або атенололу 50-100 мг одноразово на добу. Зазакінчення періоду титрування до терапії при необхідності додававсягідрохлортіазид в індивідуально підібраній дозі.

 

Основною метою дослідження ELSA було порівняння товщини "інтиму-медіа"сонної артерії на фоні 4-річної терапії лацидипін або атенололом у хворих АГз початково нормальними і /або зміненими сонними артеріями. Вторинна метавключала оцінку прогресу /регресу раніше існуючих бляшок, а такожчастоти сердечно_сосудістих ускладнень і динаміки артеріального тиску.

   

Результати

 
 

У дослідження було включено 2334 пацієнта. Закінчилидослідження 1519 пацієнтів. "Типовий" хворий,який був включений вдослідження, - це пацієнт у віці 50-60 років з рівнем артеріального тиску трохи вище160/100 мм рт. ст. і незначно підвищеним рівнем холестерину в сироватці. Вцілому пацієнти, включені в дослідження, представляли собою групу знеускладненій АГ і переважно низьким ризиком розвитку серцево-судиннихускладнень.

 

Частота застосування комбінованої терапії в дослідженні буланевисока. У групі атенололу монотерапію отримували 675% пацієнтів, в групілацидипін - 656%. Нормальний стан сонних артерій спостерігалося лише у 1%хворих, включених у дослідження, у решти діагностувалося наявністьатеросклеротичних бляшок різного ступеня вираженості.

 

Лікування лацидипін супроводжувалося достовірно більш вираженимв порівнянні з атенололом зменшенням товщини "інтиму-медіа" як на рівнібіфуркації, так і загальної сонної артерії. На тлі лікування лацидипін в порівнянніз атенололом збільшення числа АС-бляшок у пацієнтів було на 18% менше, акількість пацієнтів, у яких кількість бляшок зменшилася, було на 31%більше.

 

На тлі лікування лацидипін і атенололом відзначена порівняннаступінь зниження систолічного і діастолічного АТ. Прийом атенололусупроводжувався очікуваним урежением частоти серцевих скорочень (ЧСС). На тлізастосування лацидипіну ЧСС практично не змінилася.

 

При аналізі динаміки основних лабораторних параметрівдостовірні відмінності в динаміці між двома режимами лікування були виявленітільки щодо холестерину ліпопротеїдів високої щільності і тригліцеридів.Проте зміни показників у порівнянні з вихідними були незначними і невпливали на динаміку товщини "інтиму-медіа".

 

Аналіз частоти смертельних і несмертельних серцево-судиннихускладнень був вторинної метою дослідження ELSA. Притому що популяціюспостереження склали пацієнти з невисоким ризиком розвитку серцево-судиннихускладнень, їх частота достовірно не розрізнялася на тлі лікування лацидипін іатенололом. Однак при використанні лацидипін мала місце тенденція до меншоїчастоті розвитку інсультів, серцево-судинних ускладнень, у тому числісмертельних, але більша частота госпіталізації з приводу стенокардії.

   

Висновок

 
 

Дослідження ELSA стало найбільшим дослідженням впливуантигіпертензивних препаратів на зміну товщини "інтиму-медіа" у хворих з АГ.Відмінною особливістю цього дослідження стало не тільки велика кількістьвключених пацієнтів (що забезпечило високу достовірність отриманихрезультатів), але і ретельне проведення УЗД сонних артерій.

 

Лацидипін продемонстрував більшу ефективність у порівнянні затенололом щодо прогресування товщини "інтиму-медіа" сонних артерій.Більш виражений ефект лацидипін в області біфуркації сонних артерій -найбільш вразливого місця з точки зору освіти АС_бляшек - підтверджуєприпущення про те, що регрес товщини "інтиму-медіа" - це прояв самеантиатеросклеротичні властивостей лацидипін, а не наслідок регресу гіпертрофіїсудинної стінки у відповідь на зниження артеріального тиску.

 

Швидкість прогресування товщини "інтиму-медіа" на тлі терапіїлацидипін склала всього 0009 мм /рік і була на 40% нижче, ніж на фоні лікуванняатенололом. Зменшення темпу росту товщини шару "інтима-медіа" принципововажливо, так як з цим показником пов'язаний високий ризик розвиткусерцево-судинних ускладнень. Такі показники потовщення шару "інтима-медіа"свідчать про те, що при лікуванні лацидипін ризик інфаркту міокарда абокоронарної смерті був на 60% нижче, ніж на фоні лікування атенололом, а зниженнятемпів прогресування товщини "інтиму-медіа" є значущим для клінічноїпрактики.

 

Порівнянна антигіпертензивна ефективність препаратів ввідносно рівня артеріального тиску і більш виражений ефект атенололу щодо зниженнясередньодобових показників дозволяють розглядати антиатерогенних ефектлацидипін як ефект, що не залежить від зниження артеріального тиску. Ці дані підтверджуютьрезультати експериментальних досліджень, в яких було показаноантиатеросклеротичну дію препарату в дозах менших, ніж гіпотензивні.

 

Аналіз частоти серцево-судинних ускладнень був вторинноїметою дослідження ELSA. Беручи до уваги середній вік і профіль факторівризику в групі спостереження, ризик розвитку ускладнень протягом 4-річного періодуспостереження був низьким. Отримані результати підтвердили безпекутривалого застосування сучасного пролонгованої антагоніста кальціютретього покоління - лацидипін - і дозволили намітити підходи до корекціїАС-процесу у пацієнтів, що страждають АГ....


1 (0,00396)