Медичні статті » Акушерство, вагітність і пологи » Міжрівневого корекція цитокінової регуляції гнійно - запальних захворювань органів малого тазу у жінок за допомогою інформаційно - хвильової терапії | Акушерство, вагітність і пологи


В.Б.Авдеева
Донецький державний університет ім.М.Горького, Донецький регіональний центр охорони материнства і дитинства. Україна.

Ключові слова: інформаційно - хвильова терапія, запальні захворювання малого таза у жінок, імунна система

Роль інфекційного, частіше мікробного фактора в генезі запальних захворювань органів малого тазу ужінок не завжди може бути представлена лише у формі простих причинно - слідчих структурно - функціональних відносин на тлі Постагрессівная метаболічної реакції. Його значення може навіть змінюватися по ходу розвитку ускладнення[4,5].

До сих пір істотне місце серед ускладнень, детерменірованних інфекційним фактором, як і раніше займають гнійно - запальні ускладнення. Однак більшість дослідників вважають, що знизити частоту запальнихзахворювань малого тазу у жінок не вдасться, так як проблема її контролю визначається не тільки організаційними, гігієнічними та бактеріологічними умовами терапії, а й індивідуальними біологічними особливостями, властивими організму кожної пацієнтки[4].

З цієї точки зору необхідно розглядати комплексний вплив проведеної терапії на біологічний макроорганізм на всіх рівнях. Біологічна цілісність організму (БЦО) розглядається якпроцес реалізації біологічного потенціалу організму в його гомеокінетіческом впливі з енергодінаміческой потенціалом. До слабких ланок БЦО відносяться ацидотична альтерація, нестійкість гомеостазу, недостатність площі дифузії поверхні транскапілярного обміну, перепрограміруемость ендотелію та порушення імунного контролю. Саме слабкі ланки першими реагують на будь стрессор, і тому відповідальні за будь-яку дезадаптацію, яка є результатом негативногоморфоструктурного балансу. Виниклі пошкодження усуваються системою відновлення БЦО в ході ліквідації морфоструктурного дефіциту. Цей процес був названий Г.Селье загальним адаптаційним синдромом (ОАС).

З урахуванням вище сказаного, особливий інтерес викликає виявлення ланок імунної системи, адекватно відображають процес адаптації, а також розробка методів терапії, що дозволяють коригувати розвиток загального адаптаційного синдрому на всіх рівнях БЦО. На наш погляд, методомтерапії, що відповідає вишевисказанним вимогам, відповідає Інформаційно - хвильова терапія (ІХТ)[2,3].

ІХТ - новий напрямок в медицині, що грунтується на принципі інформаційно - хвильового дистанційного обміну між живою матерією різних рівнів організації (від клітини до макроорганізму) і навколишнім середовищем. ІХТ призначена для безконтактним корекції порушень фізіологічного стану людини (гомеостазу) при різних захворюваннях шляхом впливуелектромагнітного випромінювання на виділені точки, зони чи області на поверхні тіла. В ІХТ використовуються спеціальним чином зібрані електромагнітні хвилі в широкому діапазоні біологічно важливих частот, у тому числі і в високочастотному діапазоні.

У технології ІХТ[2,3]проведено пошук такої взаємодії між параметрами випромінювання та функціональним станом людини, який є не тільки безпечним для здорового чи хворого людини, але й може бутиспособом для профілактики і лікування багатьох захворювань. Важливою особливістю даної технології при створенні "меню" штучних сигналів є відповідність тонких співвідношень між амплітудами частот та фазами різних складових, які діють не тільки на молекулярному і клітинному рівнях, а також і на системи макроорганізму, включаючи нервову, імунну, систему кровообігу і біоритмічні.

Завдяки цьому, ІХТ - на сьогоднішній день єдина медичнатехнологія взаємодії з цілісним організмом, яка спрямована на поліпшення самоорганізації, оптимізацію функцій, і що особливо важливо, на стимуляцію загального адаптогенної синдрому.

В генезі розвитку запальної реакції найбільше значення належить макрофагальної системи і зокрема її похідних - медіаторів запалення: продуктам перетворення арахідонової кислоти (лейкотрієнів, простогландинів) та цитокінів. Макрофаги і моноцити - филогенетически найбільшдревні клітини імунної системи. Функції макрофагів різноманітні і не вичерпуються потребами імунного захисту організму. Цитокіни грають важливу роль в міжклітинному взаємодії лімфоцитів з клітинами імунної системи та іншими системами організму. Незважаючи на те, що біологічна активність цитокінів різноманітна, їх, поділяють на 3 групи: 1) ефектори і регулятори запальних процесів, 2) регулятори антігеннеспеціфіческого імунної відповіді, 3) регулятори гемопоезу імунокомпетентнихклітин. Якщо роль цитокінів в реалізації запальної реакції вивчається вже давно, то важливість цитокінів 2-ї групи визначається їх можливістю підтримувати проліферацію і диференціювання активних імунокомпетентних клітин, основними джерелами яких є субпопуляції Т-хелперів: інтерлейкін (IL) 2 - регулює субпопуляції Т-клітин, активує натуральні кілери (NК-клітини), посилює здатність макрофагів до перикисного окислення, стимулює нароботку IgM і G, тобтопідтримує імунну відповідь на різні антигени; IL6 - підсилює проліферацію і диференціювання В-клітин. Цитокіни 3-ї групи мають здатність впливати на процеси проліферації і диференціювання імунокомпетентних клітин різного ступеня зрілості: IL2 - вилочкова залоза; IL6 - підсилює і підтримує довгу за часом стимуляцію.

Серед медіаторів запалення в організації запальної відповіді провідне значення надають саме цитокінів і, зокрема, фактору некрозупухлин (ФНП або TNF) і прозапальних інтерлейкіну - IL 2 і IL 6. При оцінці вираженості запальної реакції виправдане використання критеріїв, які будуть характеризувати активність «медиаторного пожежі» за рівнем цитокінової активності з визначенням вмісту в крові основних прозапальних цитокінів (ФНП, IL 2 IL 6 і т.д). Накопичений досвід дослідження цих маркерів свідчить про те, що найбільш інформативним для визначення відповіді організму на мікробну навантаженнявиявився плазмовий рівень IL 6. Тому цей критерій останнім часом стає стандартним для визначення динаміки мікробної агресії.

З іншого боку, IL 2 - ключовий компонент системи пептидних регуляторів міжклітинних взаємодій різних фізіологічних систем організму: імунної, ендокринної, нервової. Даний цитокін поєднує в собі властивості одного з головних ростових і мобілізаційних чинників адаптивної складової імунітету з широкою гамоюрегуляторних ефектів і можливістю посилення цитотоксичного потенціалу імунокомпетентних клітин. Основне иммунотропное дію IL 2 проявляється при формуванні адекватної імунореактивності в умовах специфічної активації антигенами інфекційних етіопатогенов. При включенні IL 2 в комплексне лікування гнійно-септичних та інфекційних хворих запобігається загибель мононуклеарів і нейтрофілів механізмом апоптозу, активізуються процеси переробки та подання антигенів,посилюється цитотоксичність специфічних і натуральних кілерів, а також активованих моноцитів, збільшується здатність різних клітин до синтезу цитокінів. Плазматичні клітини активніше секретують імуноглобуліни більшості ізотипів, відновлюється баланс цитокінової регуляції, і ліквідуються субпопуляційного дисбаланси T-лімфоцитів. Зменшується імунодепресія різної природи: як пов'язана з порушеним балансом про-та протизапальних цитокінів, так і обумовленаанергією специфічних лімфоцитів. Недостатність IL 2 як основного ростового фактора, призводить до недостатньої стимуляції вироблення у В - лімфоцитів Ig M і G, деффект активізації NK - клітин (так як вони мають на мембрані рецептори в основному до IL 2), зниження активності макрофагальної системи та прогресуванню іммунодеффіціта.

Таким чином видно, що одним і тим же цитокінів належить величезна роль не тільки у формуванні запалення, а й у регуляції імунноївідповіді та проліферації клітин імунної системи. Тому ми вважаємо, що в реалізації загального адаптаційного синдрому макрофагальної системі, і цитокінів зокрема, належить, можливо, вирішальна роль. Отже, коректно впливати на таку филогенетически стару систему, максимально їй не зашкодивши, буде завданням першочергової важливості.

У зв'язку з цим, ми досліджували вплив комплексу терапії гнійно - запальних захворювань малого таза із застосуваннямІХТ на макрофагальну систему, і зокрема, на регуляцію цитокінового викиду.

Матеріали і методи

Нами було обстежено 95 жінок у віці від 18 до 49 років, які перебували на лікуванні в Донецькому регіональному центрі охорони материнства та дитинства з приводу гнійно - запальних захворювань малого таза. Пацієнтки були розділені на 3 групи. 1 група - 35 жінок які отримували традиційну терапію, 2 група - 40 жінокотримувала розроблений комплекс терапії запальних захворювань малого таза із застосуванням ІХТ і 3 група - контрольна - 20 жінок фертильного віку, що проживають в несприятливій екологічній зоні - Донбасі. Обстеження проводилося при надходженні жінок у стаціонар, тобто до лікування і після закінчення курсу запропонованої терапії.

Традиційна терапія включала в себе антибактеріальну терапію, дезінтоксикаційну терапію, корекцію гемостазіологічних ібіохімічних показників, при необхідності - хірургічне втручання[1].

Нами розроблено основні принципи комплексної терапії при будь-якій формі гнійного запалення малого тазу з використанням ІХТ. Використовувалися апарати для ІХТ "ІХТ - Поріг" та "ІХТ - Колбун", за допомогою яких організму пропонувався спеціальним способом організування набір електромагнітних хвиль (ЕМВ) в широкому діапазоне частот, які адекватні власним ЕМВ клітин, органів і системорганізму.

Стан клітинного імунітету оцінювали визначенням популяційного і субпопуляційного складу Т-клітин (CD 2 CD 4 CD 8) і NK-клітин (CD 16) за допомогою відповідної тест-системи МКА (моноклональні антитіла).

Для визначення фенотипу лімфоцитів за допомогою МКА нами використаний метод люминисцентного микроскопирования лімфоцитів та цитокінів після їх специфічного зв'язування з відповідними МКА виробництва Московськогонауково-виробничого центру «МедБіоСпектр» і фарбування антіглобуліновой антитілами, міченими флюорохромом.

Стан моноцитарно-макрофагальної системи оцінювали з виявлення продуктів їх діяльності - цитокінів: інтерлейкінів 1 4 6 8 і фактора некротізаціі пухлини ФНП a виробництва ТОВ «Протеїновий контур» С-Петербург, за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу (ІФА) із застосуванням пероксидази хрону в якості індикаторного ферменту. Дослідженняпроводили згідно стандартного протоколу аналізу, що додається до набору реагентов.О стані фагоцитозу судили за фагоцитарної активності нейтрофілів (фагоцитарний показник або відсоток фагоцитозу) - відсоток фагоцитуючих клітин, по інтенсивності фагоцитозу (фагоцитарний індекс або фагоцитарне число) - середнє число мікробів, поглинених одним нейтрофілів , і по здатності, що переварює нейтрофілів (показник завершеного фагоцитозу) - відношення числа загиблих мікробнихклітин до живих в мазку названі показники визначали методом Коста Е.А., Стінки М.І. з використанням Stafilococcus aureus, штам 209.

Бактерицидну біохімічно обумовлену перекисную активність нейтрофілів досліджували в тесті відновлювання нітросинім тетразолію вільним внутрішньоклітинним киснем (НСТ-тест) за методом Нагоева В.С., Шубича М.Г.

Рахункова і статистична обробка результатів, отриманих в ході досліджень, а також їхграфічна інтерпретація виконана за допомогою стандартного пакета прикладних ліцензійних програм «Offise Professional 97" фірми "Microsoft Corporation». Обчислювали значення середньої арифметичної (М), помилки визначення середньої арифметичної (m), рівень значущості відмінностей (р) порівнюваних групових середніх значень, використовуючи t-критерій Стьюдента і критерій Фішера.

Результати та їх обговорення

У роботах, опублікованихнами раніше за пропонованою проблеми ми докладно вивчали імунодефіцитні стани у жінок з гнійно - септичними захворюваннями малого тазу. У даній роботі увагу акцентовано на регулюючої (для адаптаційної реакції імунної системи) ролі макрофагальної системи, за допомогою її похідних - цитокінів, як провідних показників важкості перебігу та ефективності проведеної терапії.

Аналізуючи імунограму пацієнток з гнійно - запальними захворюваннями малого тазу(Рис.1) до лікування слід відзначити різке порушення функції макрофагальної системи. Також в наявності зниження бар'єрної функції, як наслідок зниження лізоциму і підвищених показниках НСТ - тесту (табл.2). Дані порушення констатують зацікавленість кокової флори в патологічному процесі, внаслідок порушень місцевого імунітету.

Прозапальні цитокіни (табл. 1) різко підвищені: в 5 разів TNF, в 4 рази IL 6 і все це протікає на тлі різко знижених показниківIL 2 який є координатором взаємодії Т - системи. Тому, як наслідок, ми маємо різке зниження показників Т - системи (табл.1) при підвищеному вмісті Т - кілерів.

Характерно, що процес протікає як виражене аутоімунної - іммуннокомплексних захворювання, що характеризується підвищеним рівнем ЦВК.

Таким чином, у пацієнток до лікування має місце бути порушення адаптаційних здібностей організмуна (передбачуваному нами) рівні імунної системи. І ми хочемо виявити наскільки якісно відновлюється причинно - наслідковий зв'язок в макроорганізму на фоні застосування традиційного комплексу терапії та на тлі розробленого нами комплексу із застосуванням ІХТ.

У пацієнток, які отримували традиційне лікування відзначається деяке поліпшення стану фагоцитарної системи. Знижується рівень TNF і IL 6. Проте рівень IL 2 збільшується незначно. Але в результатіпроведеного комплексу дезінтоксикаційної терапії поліпшуються показники роботи Т-системи. Кількість ЦВК знижується незначно.

Рис. 1. Порівняльна характеристика імунограми до і після різних способів лікування у хворих гнійно-запальними захворюваннями малого тазу

Таким чином, можна констатувати, що у пацієнток, які отримували традиційну терапію, хоча клінічно й за деякимипоказниками, відбувається поліпшення стану, але роз'єднаність взаємодії імунної системи залишається досить високою (рівень IL 2 не відновлюється).

Застосування розробленого нами комплексу терапії гнійно - запальних захворювань малого тазу у жінок з використанням ІХТ (рис.2), дозволяє нам стверджувати, що присутній бактеріальний фактор майже повністю ліквідовано: показники НСТ - тесту нормалізувалися, значення фагоцитозу наблизилися до показниківгрупи контролю (контроль - 552; досліджувана група - 56 3).

Рис. 2. Зміни провідних імунологічних показників до і після різних способів лікування гнійно-запальних захворювань малого таза

Знижується інтенсивність «медиаторного пожежі» - цитокіни TNF і IL 6 мають тенденцію до прогресивного зниження. Значно прогресивніше, ніж при традиційному лікуванні, поліпшуєтьсяробота Т-системи. При цьому, деяке підвищення вмісту основних субпопуляцій Т-лімфоцитів розцінювалося нами як позитивний момент, тому що будь одужання повинен проходити через загострення - тобто через гіперреакцію. Найсприятливішим з прогностичної точки зору, було підвищення рівня вмісту IL 2 що характеризувало відновлення адекватної роботи імунної системи в складі БЦО, а перевищення показників групи контролю характеризувало адекватну відповідь імунної системина запальну реакцію.

Так як методика ІХТ передбачає активацію механізмів адаптації, то ми отримали очікуваний результат у вигляді активізації власних захисних сил організму жінки і відновлення механізмів міжурівневий регуляції.

Таким чином, при гнійно - септичних захворюваннях малого тазу у жінок провідним компонентом патологічного процесу є дисфункція імунної системи, з різким порушенням роботи макрофагальної системи.Розвивається «медіаторний пожежа» на тлі ведучого аутоаллергического імунокомплексного процесу.

Застосування в комплексі лікування методики ІХТ стимулює властивості організму до самоадаптации, що дозволяє в короткі терміни відновлювати порушену роботу і взаємодію системи імунітету для адекватної боротьби з патологічним процесом.

Таблиця 1. Стан фагоцитарної системи, цитокінів і TNF при різних способах лікуваннягнійно-запальних захворювань малого таза

Таблиця 2. Вплив цитокінів 2 і 6 та рівня TNF на стан Т-системи при різних способах лікування гнійно-запальних захворювань малого таза

Список літератури

  1. Вовк І.Б., Вдовиченко Ю.П. Особливості акушерської та перинатальноїпатології у первородящих, які мешкають в Екологічно несприятливого умів //педіатрія, акушерство та гінекологія - 1998. - № 2.-С. 79 - 83.
  2. Колбун М.Д. Теорія і практика інформаційно - хвильової терапії. - Київ, 1996. - 267 с.
  3. Костюченко А.Л., Бєльських А.Н., Тулупов О.М. Інтенсивна терапія післяопераційної ранової інфекції і сепсису. - СПб.: Фоліант.-2000. - 414 с.
  4. Костюченко А.Л., Гуревич К.Я., ЛиткінМ.І. Інтенсивна терапія післяопераційних ускладнень. - СПб.: СпецЛіт.-2000. - 575 с.
  5. Лебедєв К.А., Понякіна І.Д. Імунограма в клінічній практиці. - М.: Наука, 1990. - 224 с.
  6. Інформаційно - Хвильовий терапія: Досвід, проблеми, перспективи (Міжнародна науково-практична конференція) /Матеріали конференції.-Київ, 1999.-234 с.
  7. Цвіли Ю.В., Кочеровец В.І., Кіра Є.Ф., Баскаков В.П. Анаеробна інфекція в акушерсько - гінекологічноїпрактиці. - СПб: Пітер Пресс, 1995. - 320 с.
  8. Черній В.І., Кабанько Т.П., Смирнова М.М., Костенко В.С. Анестезія та інтенсивна терапія в акушерстві та генекологіі. - К.: Здоров'я, 2001.-456 с.

Реферат

Нами було обстежено 95 жінок у віці від 18 до 49 років, які перебували на лікуванні в Донецькому регіональному центрі охорони материнства та дитинства з приводу гнійно - запальних захворювань малого таза. Пацієнтки були розділені на 3 групи. 1 група - 35 жінок які отримували традиційну терапію, 2 група - 40 жінок отримувала розроблений комплекс терапії запальних захворювань малого таза із застосуванням ІХТ і 3 група - контрольна - 20 жінок фертильного віку, що проживають в несприятливій екологічній зоні - Донбасі. Обстеження проводилося при надходженні жінок у стаціонар, тобто до лікування і після закінчення курсу запропонованої терапії. При гнійно - септичних захворюваннях малого тазу у жінок провідним компонентом патологічного процесу є дисфункція імунної системи, з різким порушенням роботи макрофагальної системи. Розвивається «медіаторний пожежа» на тлі ведучого аутоаллергического імунокомплексного процесу. Застосування в комплексі лікування методики ІХТ стимулює властивості організму до самоадаптации, що дозволяє в короткі терміни відновлювати порушену роботу і взаємодію системи імунітету для адекватної боротьби з патологічним процесом (Вестн. гіг.епід.-2003. - № 1.-С.00-00 ).

Ключові слова: інформаційно - хвильова терапія, запальні захворювання малого таза у жінок, імунна система

Реферат

Нами Було обстежено 95 Жінок у віці від 18 до 49 РОКІВ, які знаходится на лікуванні у Донецького регіональному центре охорони материнства та дитинства Із приводу гнійно - запальних захворювань малого таза. Пацієнткі булі розділені на 3 групи. 1 група - 35 Жінок які одержувалі традіційну терапію, 2 група - 40 Жінок одержувала розроблення комплекс терапії запальних захворювань малого таза Із застосуванням ІХТ и 3 група - контрольна - 20 Жінок фертильного віку, які мешкають у неспріятлівій екологічній зоні - Донбасі. Обстеження проводилося при надходженні Жінок у стаціонар, тоб до Лікування и по закінченні курсу запропонованої терапії. При гнійно - септічніх захворюваннях малого таза в Жінок ведучим компонентом патологічного процесу є дисфункція імунної системи, з різкім Порушення роботи макрофагальної системи. Розвівається «медіаторна пожежа» на тлі ведучого аутоалергічного імунокомплексного процесу. Застосування в комплексі Лікування методики ІХТ стімулює Властивості організму до самоадаптації, Що дозволяє в короткий Термін відновлюваті порушенню роботу и взаємодію системи імунітету для адекватної боротьбі з патологічнім процесом. (Вісн. гіг.епід.-2003. - № 1.-С.00- 00).

Ключові слова: інформаціонно - Хвильовий терапія, запальні захворювання малого таза в Жінок, імунна система

The abstract

We inspected 95 women in the age of from 18 till 49 years, which were on treatment at Donetsk regional centre of protection motherhood and childhood concerning purulently of diseases of a small basin. Patients were divided into 3 groups. 1 group - 35 women which received traditional therapy, 2 groups - 40 women received the developed complex of therapy diseases of a small basin with application wave therapy and 3 groups - control - 20 women living in a unfavorable ecological zone - Donbass. The inspection was conducted for want of receipt of the women in a hospital, that is before treatment and upon termination of a rate of offered therapy. For want of is purulent diseases of a small basin at the women by a leading component of pathological process is disfunction of an immune system, with sharp violation of work macrofag system. Develops "a fire of mediators" on a hum noise leading autoimmune process. The application in a complex of treatment of a technique wave therapy stimulates properties of an organism to self-adapting, that allows in brief terms to restore the infringed work and interaction of a system of immunitny for adequate struggle with pathological process (Vestn. hyg. Epid.-2003. - № 1.-P.00-00).

Key word: the wave therapy, purulently diseases of a small basin at the women, immune system...


2 (0,88435)