Головна » Доказова медицина » Найважливіше - результати досліджень | Доказова медицина


В сторопівши Павло Андрійович ,Сура Марія Володимирівна
До афедр а гематології та геріатрії злабораторією стандартизації НДІ громадського здоров'я та управлінняохороною здоров'я

 

Одним з ключових чинників успішного впровадження системираціонального вибору і використання медтехнологий і ЛЗ в практичномуохороні здоров'я є розуміння і прийняття її основних принципів на всіхрівнях системи охорони здоров'я. Про результати дослідження по виявленню ступенявпливу різних чинників, а такожпереваг лікарями джерел інформаціїпри прийнятті рішень про вибір медтехнологий розповідають зав. кафедроюгематології та геріатрії з лабораторією стандартизації НДІ громадського здоров'яі управління охороною здоров'я, докт. мед. наук, проф. Павло Андрійович ВОРОБЙОВ іканд. мед. наук, ст. науковий співробітник кафедри Марія Володимирівна СУРА.

 

   

 

Для аналізу переваг при використанні медичнимипрацівникамирізних джерел інформації про ЛЗ, а також ступеня впливурізних факторів на прийняття рішення про застосування медтехнологий нами булопроведено анкетування 331 медичного працівника - практичних лікарів,організаторів охорони здоров'я, наукових співробітників вузів, працівників фондів ОМС,аптек, провізорів, що представляють більше 30 регіонів Російської Федерації.

 

Нами були проаналізовані такі характеристики: ступіньвпливу різних факторів на прийняттярішення про використання медтехнологий іЛЗ (мал. 1); джерела інформації, використовувані медичними працівниками в їхпрактичної діяльності (рис. 2).

 

Значна частина медпрацівників (понад 40%) при відповіді напитання про ступінь впливу різних факторів на прийняття рішення про використаннямедтехнологий відзначила як вирішальний фактор результати наукових досліджень, запорівняно з думкою провідних фахівців-експертів (19%), особистим досвідом (187%),традиційним використанням (36%) і вартістю (18%). Велика частина опитанихрозцінює як важливий фактор думку провідних фахівців-експертів (65%), попорівняно з власним досвідом (51%), результатами наукових досліджень (462%),традиційним використанням (242%) і вартістю (393%).

 

Переважна більшість опитаних (574%) вважають другоряднимпри прийнятті рішення про використання медтехнологий їх традиційневикористання. Серед опитаних не було жодного медпрацівника, хто б заперечувавважливість врахування результатів клінічних досліджень при ухваленні рішення провикористанні медтехнологий. Приблизно рівна частина медпрацівників враховувала абоне враховувала вартісні показники при вирішенні питання про використаннямедтехнологий, що свідчить про їх неоднозначне ставлення до облікуекономічних критеріїв.

 

Таким чином, серед медпрацівників відсутня єдина думка прозначущості різних факторів при виборі тієї чи іншої медтехнологий. Найбільшенерозуміння з точки зору важливості обліку результатів наукових досліджень привирішенні питання про використання медтехнологий зустрінута з боку практикуючихлікарів та працівників ФОМС. Настільки різнорідна оцінка важливості урахування тих чи іншихчинників говорить про недостатню готовність медпрацівників до впровадження алгоритміві методик, заснованих на строго науковому підході, а не на думках і традиціях.

 

Наступний етап цього анкетування - аналіз інформаційнихджерел, якими користуються медпрацівники при призначенні і використанні ЛЗ.

 

Переважна кількість опитаних (81%) у своїй роботі використовуютьдовідник "Відаль"; Регістр лікарських засобів Росії (РЛС) і вітчизняніперіодичні видання - 62%; довідник "Лікарські засоби" М.Д.Машковська - 634%; стандарти лікування - 604% медичних працівників. Важливозазначити, що довідник "Відаль" і РЛС є комерційними виданнями, вяких міститься інформація про ЛЗ, яка надається фармацевтичними компаніями.Крім того, значна кількість зареєстрованих у Росії ЛЗ в довідникі регістр не потрапляють. Державним реєстром лікарських засобів,Федеральним керівництвом для лікарів з використання лікарських засобів,містять достовірну інформацію про ЛЗ, користуються трохи більше половини (52%)опитаних.

 

Відсоток медпрацівників, які користуються зарубіжної періодикою, вцілому в порівнянні з вітчизняними періодичними виданнями вкрай низький (17%в порівнянні з 62%).

 

Лише 15% опитаних використовують у своїй роботі базу данихбібліотеки Кокран і 27% - Медлайн, містять достовірну інформацію проефективності та безпеки застосовуваних медтехнологий і ЛЗ. Як видно,настільки низька частота використання цих баз даних поряд з державнимидовідковими виданнями обумовлена їх фізичної недоступністю - відсутністюкомп'ютерів і можливості виходу в Інтернет, малим тиражем видання.

 

В цілому можна говорити про переваги у використаннімедпрацівниками комерційних видань (довідник "Відаль", РЛС), рідкісномувикористанні достовірних джерел інформації (Кокранівський бібліотеки,Медлайн) і зарубіжних періодичних видань.

 

Таким чином, при існуючому стані речей впровадженняпринципу вибору медтехнологий, що базується на аналізі клінічнихдосліджень, медицині доказів, стратегії використання державнихджерел інформації про застосування медичних втручань, може бути взначною мірою ускладнене. У сформованих умовах надзвичайно важливимиє розробка освітніх програм, проведення конференцій, семінарів,шкіл, тематичних лекцій, присвячених сучасним підходам до вибору медичнихтехнологій, а також створення і впровадження на рівні МОЗ РФ, органівуправління охороною здоров'я суб'єктів Федерації, медичних установ єдинихмеханізмів, закріплених у нормативних документах, що дозволяють забезпечити вибірнайбільш ефективних, безпечних, економічно виправданих медичнихвтручань.

   

Стаття опублікована в журналіФармацевтичний вісник

1 (0,00133)