Головна » Організація охорони здоров'я » Управління інформацією багато чого варте | Організація охорони здоров'я


І.Тогунов E-mail: [email protected]

 

Одним з пріоритетних напрямків у модернізації тарозвитку системиобов'язкового медичного страхування ОМС в цілому і, зокрема,територіальних фондів ОМС, поряд з іншим, виділяється напрямок поудосконалення науково-інформаційного та інформаційно-технічногозабезпечення системи ОМС, напрямок яке в ряду інших завдань визначеноодним з останніх рішень Федерального фонду ОМС.

Втілення подібних планів на місцях, як відомо, здійснюється конкретнимифахівцями, керівниками всіхрівнів.

Підтримка передової ініціативи розвитку системи ОМС, обмін досвідом роботи з тихчи іншим формам організаційних структур і технологічних процесів,напрацьованих в конкретних територіях - один із шляхів модернізації системи ОМС,оптимізації виробничих процесів, спрямованих в першу чергу назабезпечення захисту прав застрахованого пацієнта в самому широкому сенсі цьогопоняття.

Хочеться поділитися досвідом роботи та деякимипроблемами в позначеномунапрямку на прикладі діяльності виконавчої дирекції Володимирськогообласного фонду обов'язкового медичного страхування.

У 1996 році при виконавчій дирекції територіального фонду ОМС, був створенийвідділ інформаційного забезпечення та наукових методів управління. Подібнепідрозділ в організаційній структурі територіальних фондів прописано небуло, хоча однією з законодавчо визначених функцій територіальних фондівОМС є проведення інформаційно-просвітницької та роз'яснювальної роботи,відноситься до функціонування системи обов'язкового медичного страхування. 

Цілями новоствореного відділу стало підвищення продуктивності праціпрацівників фонду, зайнятих у сфері управління системою ОМС обласного рівня, длявизначення характеру та впорядкування обсягів використовуваної в системі інформації іроботи з цією інформацією, використання наукових методів в управліннісистемоюОМС територіального рівня.

Основними функціями відділу інформаційного забезпечення та наукових методівуправління є:

1.Організація діяльності зі збору та зберігання інформації (баз даних) суб'єктівсистеми ОМС обласного рівня; збір, вивчення і опис інформаційнихресурсів, вивчення місцезнаходження цих та інших, необхідних в діяльностіФонду, інформаційних даних; вивчення шляхів руху інформації; розробкамеханізмів отримання необхідної інформації; обгрунтування обсягу таматеріально-технічної бази зберігання і обробки інформації. Зокрема, врамках виконання цього завдання працівниками відділу систематично і регулярнозабезпечується відстеження в ЗМІ публікованих матеріалів про діяльність ВОФОМС. 

2. Вивчення та узагальнення, а при необхідності, розробка та впровадження сучаснихспособів і прийомів обробки і прогресивних технологій накопичення, зберігання іобробкиінформації.

3. Організація тимчасових (творчих) колективів з метою аналітичної роботиз розробки документів та матеріалів, що визначають розвиток системи ОМСтериторіального рівня, як в цілому, так і в галузі інформаційногозабезпечення системи.

4. Організація та забезпечення в умовах функціонування системи ОМСтериторіального рівня діючої системи вивчення громадської думки(Проведення моніторингу) на територіїВолодимирській області по забезпеченнюобсягів і якості надання медичних послуг (медичної допомоги),відповідними методами та інструментарієм.

5. Накопичення необхідної для діяльності ВОФОМС інформації та забезпечення їїстатистичної обробки з глибоким аналізом наявних даних. На підставірезультатів аналітичної діяльності розробка і подання дирекціїВОФОМС конкретних пропозицій з науково обгрунтованим методам і технологіямуправліннясистемою ОМС на території Володимирської області.

6. Підготовка та подання виконавчої дирекції ВОФОМС необхідноїінформації для забезпечення планування діяльності фонду ОМС, прийняття науковообгрунтованих управлінських рішень, складання відповідних документівдовідкового і звітного характеру та ін

7. Оформлення та подання у вигляді інформаційних, методичних та іншихдокументів результатів оброблених інформаційнихресурсів та пропозицій щодоуправління системою ОМС. На підставі та відповідно до наявнихінформаційними ресурсами, отриманих в тому числі від керівників структурнихпідрозділів виконавчої дирекції ВОФОМС, керівником відділу готується іпредставляється виконавчої дирекції фонду оперативна і поточна інформації вметою забезпечення зв'язку з вищестоящими організаціями і громадськістю (ЗМІ іпр.).

Крім того, в прикладному плані функції відділуполягають в наступному:

 
     
 • збір та зберіганні публіцистичних, статистичних, аналітичних  інформаційних ресурсів системи ОМС територіального рівня;
 •    
 • виробленні на основі наукових обгрунтувань пропозицій і рекомендацій, а  також проектів методик і технологій управління системою ОМС територіального  рівня та подання їх виконавчої дирекції;
 •    
 • участі, підготовку та забезпечення випускуінформаційно-довідкових,  публіцистичних та навчально-методичних продуктів, що відображають стан  функціонування системи ОМС обласного рівня;
 •    
 • підготовки проектів статей, що відображають діяльність ВОФОМС і його  виконавчої дирекції; представлення та забезпечення розміщення матеріалів в  засобах масової інформації;
 •    
 • зв'язку з НДІ з питань поточного стану та перспективного розвитку  системи ОМС в РФ;
 •    
 • організації та проведенні моніторингу та соціологічних досліджень в  рамках територіальної системи ОМС.
 •  
 

Семирічний досвід діяльності співробітників відділу показав перспективність іефективність подібного підрозділу на рівні виконавчої дирекціїтериторіального фонду ОМС. До слова сказати, кадровий склад відділу повиконання зазначених вище функцій обмежувався усього лише двома посадами.

Вдалося розробитиоригінальну методику і вирішити окремі напрямкимоніторингу територіальної системи ОМС. Спільний досвід цього напрямудіяльності схвалений вченими національного науково-дослідного інститутусуспільного здоров'я. Дослідження та практика моніторингу знайшли відображення вряді наукових публікацій. Здавалося, керівництво Володимирського фонду ОМС отрималоодин з активних індикаторів стану системи ОМС.

Хочеться знову підкреслити, що, проведення інформаційно-просвітницької тароз'яснювальної роботи з питань, що належать до функціонування системиобов'язкового медичного страхування, є однією з основнихзаконодавчо визначених функцій територіальних фондів обов'язковогомедичного страхування. Недосконале забезпечення цієї функції, поряд зіншим, визначає найбільшу частку негативного відношення населення й окремихсоціальних груп до системи ОМС і її сучасного стану.

Відсутність організаційних форм і конкретних посад на рівні виконавчихдирекцій фондів ОМС не дозволяє реалізувати цю задачу комплексно, в повномуобсязі, ефективно і якісно. Досвід діяльності виконавчої дирекціїВолодимирського фонду ОМС показав, що ця функція успішно вирішується на рівніконкретного відділу з конкретно визначеними функціями. Були використанірізні форми і методи означеного напряму діяльності.

Протягом багатьох років успішно реалізовувався проект постійно діючогодвомісячного інформаційно-аналітичного органу виконавчої дирекціїВолодимирського обласного фонду обов'язкового медичного страхування «Известияфонду ОМС »на базі обласних газет.

Співробітниками відділу забезпечується укладення договорів з низкою редакційперіодичних видань на публікацію матеріалів фонду ОМС. Забезпечуєтьсяінформаційна та підготовча робота по розміщенню інформації виконавчоїдирекції на сторінках газет. Організовуються виступи на радіо та телебаченні.

Ведеться постійний глибокий аналіз представлених в ЗМІ матеріалів з проблемОМС з досвідом видання збірників цих матеріалів. Введено в практику регулярнедоведення до співробітників виконавчої дирекції та відділень фонду ОМСінформаційно-аналітичних матеріалів, журналів, методичних посібників, оглядовихстатей і пр.

Співробітниками відділу забезпечується зв'язок з НДІ, ведеться статистико-аналітичната науково-методична робота. У цьому напрямку здійснюється підготовка таподання на відповідні науково-практичні конференції матеріалів длявиступів і публікацій, проводиться поточний курирування при виконанні науково -дослідних робіт в рамках відповідних договорів і пр.

Виконавчим директором, його заступниками, співробітниками фонду при активномуучастю фахівців відділу за останні п'ять років опубліковано в центральнійдруку та збірниках науково-практичних конференцій більше 70 наукових статей, вмісцевій пресі близько 300 статей. Забезпечено представництво Володимирськогообласного фонду ОМС на 28 науково-практичних конференціях територіального,федерального і міжнародного рівнів.

На жаль, типове положення організаційної структури територіальних фондівОМС подібного підрозділу не передбачає. І теперішнє керівництвовиконавчої дирекції Володимирського обласного фонду обов'язковогомедичного страхування не правомірно зберегти подібну структуру, тим більше,що починаючи з 2003 року організаційну структуру Володимирського обласного фондуОМС стверджують депутати місцевого Законодавчих зборів, а ухвала прокількості штатних посад виконавчої дирекції територіального фонду ОМСта їх розподіл по відділах підписує сам губернатор Володимирської області.Починаючи з 2003 року депутати у Володимирській області порахували, що подібноїструктури у виконавчій дирекції не повинно бути.

На жаль, не було проведено глибокого узагальнення подібного, на нашу думку -передового досвіду роботи Володимирського територіального фонду в даномунапрямку діяльності, не були співвіднесені вироблені й апробованіприйоми і форми науково-інформаційного забезпечення територіальної системи ОМС зможливим правовим обгрунтуванням створення та функціонування подібних структур.

Досвід, та й проста логіка підказують, що наявність спеціалізованихпідрозділів в територіальних фондах ОМС дозволяє цілеспрямовано іефективно вирішувати завдання із забезпечення і вдосконаленнюнауково-інформаційної та інформаційно-технічної діяльності системи ОМС....


1 (0,00479)